Taxmodeler

Wdrożenie opracowanego przez TAXUS UL – „TAXMODELER” – innowacyjnego narzędzia do modelowania kluczowych cech drzewostanu i tworzenia dokumentacji urządzeniowej terenów leśnych (realizowane w 2023 roku)

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości

Działanie: RPMA.03.03.00 Innowacje w MŚP

Cel projektu:

Przedmiotowy projekt dotyczy wdrożenia wyników projektu B+R „TAXMODELER innowacyjne narzędzie do tworzenia dokumentacji urządzeniowej lasów prywatnych”, realizowanego w latach 2019 – 2022, w wyniku którego opracowano innowacyjną technologię sporządzania opisów taksacyjnych lasu, umożliwiającą:

 • znaczące zwiększenie efektywności sporządzania UPUL dotyczących lasów prywatnych
 • zwiększenie efektywności sporządzania PUL dla PGL LP (dotyczące lasów państwowych)

Planowane efekty:

Komercyjnym rezultatem wdrażanego projektu B+R będzie innowacyjne oprogramowania oparte o algorytmy predykcyjne i metaanalizę danych teledetekcyjnych pozwalające na zautomatyzowane przygotowanie UPUL zgodnie z wymogami ustawowymi, a nawet w formie rozszerzonej oraz znaczące ułatwienie w zakresie sporządzania PUL. W odniesieniu do wyników projektu B+R, należy przede wszystkim stwierdzić, iż jego praktycznym rezultatem jest technologia do informatyzacji procesu taksacji leśnej, w zakresie:

 • Modelowanie opisu lasu – określenia bieżących wartości dla kluczowych cech drzewostanu.
 • Gromadzenia i pobierania danych istotnych w procesie taksacji lasu z wykorzystaniem ogólnodostępnych danych i metod teledetekcyjnych
 • Weryfikacja wystąpienia dużej ingerencji – będąca wynikiem zestawienia wyniku modelowania drzewostanu z analizami zgromadzonych danych teledetekcyjnych

W wyniku realizacji przedmiotowego projektu inwestycyjnego – Wnioskodawca zakupi środki trwałe i WNIP pozwalające na efektywne rynkowo wdrożenie kompleksowego narzędzia informatycznego (TAXMODELER) pozwalające na dokonanie rewolucji w zakresie sporządzania UPUL, PUL i podobnych dokumentacji urządzeniowej lasu.
Przeprowadzony projekt inwestycyjny pozwoli na rozbudowę zaplecza sprzętowo-technologicznego firmy.

Całkowita wartość projektu: 811 800,00 zł
Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 337 500,00 zł

Projekt „Taxmodeler – Innowacyjne narzędzie do tworzenia dokumentacji urządzeniowej lasów prywatnych” (realizowany w latach 2019-2022)

Cel projektu:

Projekt TAXMODELER dotyczy opracowania innowacyjnej technologii taksacji lasu, przede wszystkim w kierunku zwiększenia efektywności sporządzania Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu.

Praktycznym rezultatem będzie opracowanie technologii do informatyzacji procesu taksacji leśnej, w zakresie:

 • opisu lasu – określenia bieżących wartości dla kluczowych cech drzewostanu, m.in.: wieku, struktury gatunkowej, zasobności, wysokości itp.
 • oceny zdrowotności drzewostanów – czyli cecha, która nie jest określana w uproszczonych planach urządzenia lasu. Określenie tej dodatkowej cechy w opisie taksacyjnym uzyskiwanym z danych teledetekcyjnych i modelowania pozwoli na szybsze reagowanie na pogorszenie stanu zdrowotnego drzewostanu, co zapobiegnie np. utracie trwałości lasu na danym terenie, deprecjacji surowca drzewnego, zagrożenia życia i zdrowia ludzi.
 • pobierania i gromadzenia danych istotnych w procesie taksacji lasu z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych – opracowana zostanie innowacyjna metoda zbierania danych o lesie, oparta o rozwiązania teledetekcyjne

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu powstanie narzędzie informatyczne pozwalające na dokonanie rewolucji w zakresie sporządzania UPUL, a proces świadczenia usługi przebiegać będzie w następujący sposób:

 • Modelowanie aktualnego opisu taksacyjnego gruntów leśnych z wykorzystaniem sieci neuronowych.
 • Weryfikacja modelu w warunkach rzeczywistych.
 • Przygotowanie ostatecznej wersji opisu drzewostanu.

Projekt przemodeluje rynek taksacji lasów i doprowadzi do zwiększenia efektywności zarządzania lasami prywatnymi.

Całkowita wartość projektu: 4 301 042,30 zł
Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 3 357 059,63 zł

Skontaktuj
się z nami

Adres
ul. Ochocka 14, 02-495 Warszawa

NIP
5223004374

Telefon kontaktowy
+48 22 824 58 96

Adres e-mail
biuro@grupa-taxus.pl

Jak do nas trafić?

Skorzystaj z formularza kontaktowego

Przejdź do formularza

Odwiedź naszego Facebooka

Przejdź do strony

Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności